Phân tích yêu cầu

You are here:

Bước 1: Vào module “ Phân tích” → Chọn “Yêu cầu”

Bước 2: Chọn các thông tin tìm kiếm: theo phòng ban, theo thời gian

Bước 3: Chọn “Tìm” để thực hiện tìm theo điều kiện tìm kiếm

Bước 4: Hiển thị dashboard các công việc được tạo từ yêu cầu: biểu thị bằng biểu đồ cột, tròn, tổng hợp số công việc được tạo từ yêu cầu

Bước 5: Hiển thị tổng hợp công việc tạo ra từ yêu cầu theo người xử lý công việc

Bước 6: Hiển thị tổng hợp công việc tạo ra từ yêu cầu theo tài sản

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 22