Phân tích kỹ thuật

You are here:

Bước 1: Vào module “ Phân tích” → Chọn “Kỹ thuật” → “Kế hoạch- Công việc”

Bước 2: Chọn các thông tin tìm kiếm: theo loại bảo trì, theo thời gian

Bước 3: Chọn “Tìm” để tìm các công việc từ lịch bảo trì theo điều kiện tìm kiếm

Bước 4: Hiển thị tổng hợp các công việc từ bảo trì theo biểu đồ dạng cột theo tháng, theo danh sách, theo biểu đồ tròn

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 24