Phân tích chi phí

You are here:

Chi phí theo công việc

Hỗ trợ theo dõi, khai thác các khoản chi theo từng công việc

Bước 1: Vào module “ Phân tích” → Chọn “Chi phí” → “Chi phí theo công việc”

Bước 2: Chọn các thông tin tìm kiếm công việc để xem chi phí: theo loại công việc, theo phòng ban, theo trạng thái, theo thời gian

Bước 3: Chọn “Tìm” để tìm kiếm công việc theo điều kiện tìm kiếm

Bước 4: Hiển thị danh sách công việc theo điều kiện tìm kiếm

Chi phí theo tài sản

Hỗ trợ theo dõi, khai thác các khoản chi theo từng tài sản

Bước 1: Vào module “ Phân tích” → Chọn “Chi phí” → “Chi phí theo tài sản”

Bước 2: Chọn các thông tin tìm kiếm tài sản để xem chi phí: theo loại thiết bị, theo location, theo phân nhóm, theo plant, theo thời gian, theo trạng thái

Bước 3: Chọn “Tìm” để tìm kiếm tài sản theo điều kiện tìm kiếm

Bước 4: Hiển thị danh sách tài sản theo điều kiện tìm kiếm

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 53