Phân công lại công việc

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ người quản lý phân công lại công việc khi người thực hiện bận.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Chọn vào module “Công việc”.

Bước 2: Chọn công việc cần phân công lại.

Bước 3: Chọn “Tiện ích”.

Bước 4: Chọn “Phân công lại” để phân công lại người xử lý, người giám sát và người liên quan đến công việc

Bước 5: Chọn lại các thông tin người/đơn vị thực hiện công việc

Bước 6: Nhấn “Thực hiện” để giao lại công việc.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 8