Nhập-Quản lý dữ liệu trên phần mềm

You are here:

Mục đíchHỗ trợ người dùng thêm trực tiếp từng tài sản, cập nhật thông tin cho từng tài sản trên phần mềm

Hướng dẫn chi tiết:

Nhập tài sản

Bước 1: Trong giao diện phần mềm chọn “Tài sản” → Chọn nhóm tài sản (Công trình hoặc Thiết bị hoặc Công cụ, dụng cụ hoặc Tài sản số)

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới tài sản/thiết bị

hoặc chọn tài sản/thiết bị → Chọn “Sửa” để cập nhật thông tin tài sản/thiết bị

Bước 3: Nhập thông tin chung của thiết bị

Bước 4:  Chọn “Lưu” để thêm mới một tài sản/thiết bị

Thông tin chung

 • Kỹ thuật: thông số kỹ thuật của thiết bị được thiết lập trong phần thông tin mở rộng của loại tài sản
 • Nhân viên: người quản lý, giám sát và sử dụng thiết bị

 • Giá trị: thông tin khấu hao của thiết bị và biểu đồ khấu hao của thiết bị

– Nhập giá trị Nguyên giá và Hao mòn phần mềm sẽ tính ra giá trị Còn lại

– Nhập thông tin Số tháng khấu hao và thời gian Bắt đầu khấu hao phần mềm sẽ tính ra thời gian Kết thúc khấu hao, Tỷ lệ khấu hao, Hàng tháng khấu hao bao nhiêu.

– Chọn Phương thức khấu hao

→ Từ các thông tin nhập trên phần mềm sẽ tự động vẽ biểu đồ khấu hao theo năm

 • Bảo hiểm: ghi nhận và tra cứu lịch sử các phiếu bảo hiểm của thiết bị

– Nhấn  để mở giao diện thêm phiếu bảo hiểm → Nhập thông tin phiếu bảo hiểm → Chọn “Lưu thông tin”

 • Bảo hành: ghi nhận và tra cứu lịch sử các phiếu bảo hành của thiết bị

– Nhấn  để mở giao diện thêm phiếu bảo hành → Nhập thông tin phiếu bảo hành → Chọn “Lưu thông tin”

Phụ tùng

– Nhấn  để mở giao diện thêm phụ tùng của thiết bị → Chọn danh mục nhóm vật tư → Trong danh sách vật tư, tích chọn vật tư là phụ tùng của thiết bị  → Chọn “Thực hiện”

– Danh sách vật tư được thiết lập trong danh mục vật tư của kho

Bảo trì

 • Công việc: tra cứu các công việc của thiết bị
 • Yêu cầu sửa chữaghi nhận yêu cầu và tra cứu lịch sử các yêu cầu của thiết bị.
 • Sự cốghi nhận sự cố và tra cứu lịch sử các sự cố của thiết bị
 • Kiểm tra: tra cứu lịch sử các lần kiểm tra của thiết bị
 • Kế hoạch: Theo dõi các công việc đã được lên kế hoạch.
 • Kiểm định: ghi lại các phiếu kiểm định và tra cứu lịch sử kiểm định của thiết bị

– Nhấn  để mở giao diện thêm phiếu kiểm định → Nhập thông tin phiếu kiểm định → Chọn “Lưu thông tin”

 • Chi phí: tổng hợp các loại chi phí (vật tư, nhân công, chi phí khác) sử dụng trong công việc của thiết bị

Vận hành

 • Chỉ số/ Meter: ghi nhận các thông số vận hành của thiết bị

– Định nghĩa các thông số vận hành: Nhấn  để thêm thông số → Chọn thông số đã thiết lập trong danh mục thông số hoạt động và thiết lập các ngưỡng giá trị tối thiểu, tối đa, báo động 1, báo động 2 để hỗ trợ cảnh báo khi có giá trị vượt ngưỡng

→ Chọn “Lưu thông tin”

 – Ghi nhận giá trị từng thời điểm của từng thông số hoạt động: Chọn Thông số hoạt động →  Nhấn  để ghi chỉ số→ Thêm thông tin chỉ số → Chọn “Lưu thông tin”

– Biểu đồ: biểu diễn biểu đồ chỉ số theo thời gian ghi nhận

 • Thời gian dừng máy: ghi nhận thêm thời gian dừng máy của thiết bị trong quá trình vận hành và lưu lại lịch sử các thời gian dừng máy của thiết bị.

– Nhấn  để mở giao diện thêm thời gian dừng máy → Nhập thời gian dừng máy và lý do dừng máy → Chọn “Lưu thông tin”

 

 • Nhiên liệu: ghi nhận nhiên liệu mà thiết bị sử dụng trong quá trình vận hành và lưu lại lịch sử các thời gian sử dụng nhiên liệu của thiết bị.

– Nhấn  để mở giao diện thêm nhiên liệu → Nhập thông tin sử dụng nhiên liệu → Chọn “Lưu thông tin”

Nhà thầu

 • Nhà thầu cung cấp thiết b: chọn  để thêm nhà thầu→ Nhấn chọn 1 nhà thầu cung cấp → Chọn “Lựa chọn”

 • Nhà thầu bảo trì: chọn  để thêm nhà thầu→ Nhấn chọn nhà thầu bảo trì → Chọn “Lựa chọn”

Báo cáo

 • Báo cáo tổng hợp của từng thiết bị

– MTBF(mean time between failures): Là thời gian trung bình giữa 2 lỗi được tính = Tổng thời gian hoạt động / Số lần hỏng

– MTTF(mean time to failure): Là thời gian trung bình để sửa chữa được tính = tổng thời gian sửa chữa / Số lần hỏng

Nhật ký

 • Ghi nhận nhật ký hoạt động của thiết bị

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 25