Nhắc việc thực hiện công việc

You are here:

Mục đích: Cho phép người dùng nhắc nhở những công việc chưa thực hiện mà đã gần hoặc đã quá thời gian cần hoàn thành công việc

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Vào module công việc chọn “Công việc”

Bước 2: Chọn công việc cần nhắc việc và click vào biểu tượng  để nhắc nhở cho những người thực hiện công việc.

Bước 3: Nhập nội dung nhắc nhở.

Bước 4: Chọn “Thực hiện” để gửi nhắc nhở

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 28