Lọc tìm kiếm kết quả kiểm tra

You are here:

Bước 1: Vào Module “Kiểm tra”

Bước 2: Chọn các điều kiện tìm kiếm kết quả kiểm tra → Nhấn nút “Tìm”

  • Chọn phòng ban
  • Chọn người kiểm tra
  • Chọn thời gian kiểm tra
  • Chọn loại kiểm tra
  • Chọn trạng thái xử lý

Bước 3: Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 9