Lọc tìm kiếm công việc

You are here:

Vào module Công việc chọn “Công việc”

Xem danh sách công việc theo các dạng khác nhau

– Xem list công việc theo dạng danh sách

– Xem list công việc theo dạng Timeline Tài sản

– Xem list công việc theo dạng lịch

– Xem list công việc theo dạng bảng kanban

Tra cứu công việc theo từ khóa

– Nhập 1 trong số các từ khóa như mã, tên công việc, nội dung, địa chỉ → Nhấn Enter để tìm kiếm công việc

Tra cứu nâng cao

– Tích chọn để tìm kiếm theo một hoặc nhiều điều kiện như trạng thái công việc, đơn vị thực hiện, người thực hiện, loại công việc, người giao việc

1.Tra cứu công việc theo trạng thái:

Chọn (+) để hiển thị danh sách trạng thái công việc → Tích chọn trạng thái công việc cần tìm kiếm → Hệ thống tự động hiển thị danh sách công việc theo trạng thái tìm kiếm

2. Tra cứu công việc theo phòng ban/ Đơn vị thực hiện

Chọn (+) để hiển thị danh sách đơn vị thực hiện công việc → Chọn đơn vị thực hiện công việc cần tìm kiếm → Hệ thống tự động hiển thị danh sách công việc theo đơn vị thực hiện tìm kiếm

3. Tra cứu công việc theo người thực hiện

Trước khi tìm kiếm người thực hiện phải chọn đơn vị thực hiện công việc

– Chọn (+) để hiển thị danh sách người thực hiện công việc → Chọn người thực hiện công việc cần tìm kiếm → Hệ thống tự động hiển thị danh sách công việc theo người thực hiện tìm kiếm

Lưu ý: Khi tìm kiếm người thực hiện công việc xem dưới dạng lịch thì hỗ trợ để phân công công việc cho người thực hiện phù hợp

4. Tra cứu công việc theo loại công việc

Chọn (+) để hiển thị danh sách loại công việc → Tích chọn loại công việc cần tìm kiếm → Hệ thống tự động hiển thị danh sách công việc theo loại công việc tìm kiếm

5. Tra cứu công việc theo nhóm công việc/ Dự án

Chọn (+) để hiển thị danh sách nhóm công việc/ Dự án → Chọn nhóm công việc/ Dự án cần tìm kiếm → Hệ thống tự động hiển thị danh sách công việc theo nhóm công việc/ Dự án tìm kiếm

6. Tra cứu công việc theo người giao

Chọn (+) để hiển thị danh sách người giao việc → Nhập tên người giao việc để tìm kiếm nhanh→ Chọn người giao việc cần tìm kiếm công việc→ Hệ thống tự động hiển thị danh sách công việc theo người giao việc tìm kiếm

Tra cứu công việc cá nhân

Kích mở danh sách các công việc cá nhân → Tích chọn công việc cá nhân cần tìm kiếm: Việc tôi giao hoặc việc tôi phải làm hoặc việc tôi liên quan → Hệ thống hiển thị danh sách công việc theo loại công việc cá nhân tìm kiếm

Tra cứu công việc theo sắp xếp thời gian

Kích mở cách thức sắp xếp công việc  → Tích chọn 1 cách sắp xếp: Tăng hoặc giảm theo ngày cập nhật; tăng hoặc giảm theo ngày tạo; tăng hoặc giảm theo ngày hoàn thành → Hệ thống hiển thị danh sách công việc theo điều kiện sắp xếp

Tra cứu công việc theo thời gian 

Kích chọn 1 trong các khoảng thời gian tìm kiếm → Hiển thị danh sách theo khoảng thời gian tìm kiếm

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16