Khai thác tài sản

You are here:
  • KB Home
  • Khai thác tài sản

Mục đích: Hỗ trợ tìm kiếm, khai thác thông tin tài sản theo từ khóa, lọc tài sản theo nhiều tiêu chí thiết lập sẵn.

Đối tượng sử dụng: Cán bộ quản lý, Lãnh đạo

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Vào module “Tài sản” → Chọn “Tài sản”

Bước 2: Tìm kiếm tài sản theo plant, location,loại thiết bị, phòng ban,..

Bước 3: Khung tìm kiếm tài sản theo trạng thái, phân nhóm, và theo từ khóa

Nhấn “Tìm” để tìm kiếm tài sản theo điều kiện tìm kiếm

Nhấn “Tìm mới” để xóa điều kiện tìm hiện tại

Nhấn “Nâng cao” để tìm kiếm nâng cao theo các điều kiện tìm chi tiết hơn của tài sản

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 21