Khai thác báo cáo

You are here:

Hỗ trợ tra cứu, khai thác các báo cáo tài sản, công việc, yêu cầu và hỗ trợ trích xuất báo cáo ra các định dạng phổ biến.

(1) Vào module “Báo cáo”

(2) Chọn một loại báo cáo cần tra cứu

(3) Nhập thông tin tra cứu báo cáo

–         Tra cứu theo phòng ban

–         Tra cứu theo trạng thái

–         Tra cứu theo thời gian

(4) Chọn “View Report” để thực hiện tra cứu báo cáo theo điều kiện lọc

(5) Hiển thị danh sách thống kê theo điều kiện lọc

(6)  Các tiện ích

–         Chuyển trang xem báo cáo

–         Refesh lại báo cáo

–         Điều chỉnh tỷ lệ trang báo cáo

–         Xuất báo cáo: xuất ra các định dạng pdf, excel,…

–         In báo cáo

–         Tìm từ khóa trong báo cáo

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 56