Giao việc từ kế hoạch bảo trì định kỳ

You are here:

Bước 1: Chọn kế hoạch cần giao việc

Bước 2. Chọn nhiệm vụ cần giao → Chọn giao việc.

Khi đó tất cả thông tin của kế hoạch sẽ được tự động đưa sang công việc.

Bước 3: Các bước giao việc tương tự như ở module công việc

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7