Giao việc bảo trì định kỳ

You are here:

Bước 1: Từ module Bảo trì phòng ngừa chọn “Bảo trì định kỳ”.

Bước 2: Tìm, chọn nhiệm vụ bảo trì định kỳ cần tạo việc(có thể chọn nhiều).

Bước 3: Chọn “Thêm công việc” để tiến hành giao việc.

Các bước thực hiện giao việc tương tự như giao việc ở module công việc.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 12