Ghi nhận Sự cố

You are here:

Mục đích: Cho phép người dùng ghi nhận lại các sự cố đột xuất phải xử lý ngay mà chưa kịp cập nhật thông tin vào phần mềm để lưu lại lịch sử sự cố đã xảy ra.

Hướng dẫn chi tiết:

Cách 1: Thêm sự cố từ module công việc

Bước 1: Trong module Công việc chọn “Sự cố”

Bước 2: Chọn “Nhập sự cố” để mở giao diện thêm mới sự cố

Bước 3: Nhập thông tin chung của sự cố

– Người nhập: tự động lấy theo tài khoản tạo mới sự cố

– Ngày tiếp nhận: tự động lấy theo thời gian hiện tại khi tạo mới sự cố

– Tải sản: chọn  để thêm tài sản xảy ra sự cố

– Loại sự cố: được thiết lập trong danh mục loại yêu cầu 

– Mô tả sự cố: là tên của sự cố, được mô tả ngắn gọn

Bước 4: Nhập thông tin công việc xử lý sự cố (chi tiết xem trong công việc)

Bước 5: Chọn “Lưu thông tin” để hoàn thành ghi nhận sự cố mới

Cách 2: Thêm sự cố từ thiết bị

Bước 1: Trong module Tài sản chọn “Tất cả” → Chọn thiết bị cần tạo sự cố → Trong phần Bảo trì chọn “Sự cố”

Bước 2: Chọn  để mở giao diện thêm mới sự cố

Bước 3: Nhập thông tin chung của sự cố

– Người nhập: tự động lấy theo tài khoản tạo mới sự cố

– Ngày tiếp nhận: tự động lấy theo thời gian hiện tại khi tạo mới sự cố

– Tải sản: tự động lấy theo thiết bị đã chọn

– Loại sự cố: được thiết lập trong danh mục loại yêu cầu 

– Mô tả sự cố: là tên của sự cố, được mô tả ngắn gọn

Bước 4: Nhập thông tin công việc xử lý sự cố (chi tiết xem trong công việc)

Bước 5: Chọn “Lưu thông tin” để hoàn thành ghi nhận sự cố mới

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7