Dashboard tổng hợp

You are here:

Khai thác tổng hợp thông tin công việc, yêu cầu, tài sản

Tổng hợp công việc

Tổng hợp công việc theo biểu đồ, thể hiện tổng số công việc hoàn thành, chưa hoàn thành

Tổng hợp công việc theo trạng thái công việc

Nhấn nút : Lọc tổng hợp công việc theo thời gian

Tổng hợp tài sản

Tổng hợp theo loại tài sản

Tổng hợp theo nhóm tài sản

Tổng hợp yêu cầu

Tổng hợp theo trạng thái xử lý

Tổng hợp theo phân loại yêu cầu

Nhấn nút : Lọc tổng hợp yêu cầu theo thời gian

Tổng hợp kiểm tra

Tổng hợp theo trạng thái kiểm tra

Tổng hợp theo Loại kiểm tra

Nhấn nút : Lọc tổng hợp yêu cầu theo thời gian

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 54