Chuyển đổi trạng thái xử lý kết quả kiểm tra

You are here:

Hỗ trợ người dùng trong trường hợp muốn chuyển trạng thái kết quả kiểm tra không qua cơ chế trạng thái xử lý công việc.

Bước 1: Trên giao diện quản lý danh sách kiểm tra → Tìm kiếm kết quả kiểm tra cần chuyển trạng thái

Bước 2: Kích chọn kết quả kiểm tra trong kết quả tìm kiếm

Bước 3: Nhấn nút “Chuyển trạng thái”

Bước 4: Chọn trạng thái cần chuyển cho bản ghi kiểm tra đó

Bước 5: Nhấn “Lưu thông tin” để lưu thông tin trạng thái xử lý cho kết quả kiểm tra.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 14