Chỉnh sửa thông tin tài sản

You are here:
  • KB Home
  • Chỉnh sửa thông tin tài sản

Sửa thông tin tài sản

Bước 1: Vào module “Tài sản” → Chọn “Tài sản”

Bước 2: Chọn tài sản cần sửa thông tin

Bước 3: Chọn “Sửa” → Sửa thông tin của tài sản → Lưu thông tin thay đổi

Xóa tài sản

Bước 1: Vào module “Tài sản” → Chọn “Tài sản”

Bước 2: Chọn tài sản cần Xóa

Bước 3: Chọn “Xóa” để xóa tải sản ra khỏi danh sách

Sao chép tài sản

Bước 1: Vào module “Tài sản” → Chọn “Tài sản”

Bước 2: Chọn tài sản muốn sao chép thông tin

Bước 3: Chọn “Sao chép” → Nhập thông tin của tài sản mới→ Lưu thông tin

Lưu ý: Phần mềm tự động sao chép các thông tin thông số kỹ thuật và thông số vận hành của tài sản được chọn để sao chép thông tin

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16