Cập nhật thông tin vận hành của tài sản

You are here:
 • KB Home
 • Cập nhật thông tin vận hành của tài sản

Bước 1: Vào module “Tài sản” → Chọn “Tài sản”

Bước 2: Chọn tài sản cần cập nhật thông tin vận hành

Bước 3: Chọn “Sửa” → Cập nhật thông tin vận hành của tài sản

(1) Chỉ số/Meter

*Định nghĩa các thông số hoạt động

 • Nhấn để thêm thông số : Nhập thông tin thông số hoạt động → Lưu

+       Tài sản: Hệ thống tự động lấy theo mã tài sản-tên tài sản

+       Thông số: Chọn thông số đã thiết lập trong danh mục thông số hoạt động và thiết lập các ngưỡng giá trị tối thiểu, tối đa, báo động 1, báo động 2 để hỗ trợ cảnh báo khi có giá trị vượt ngưỡng.

 • Nhấn để sửa thông số: Chọn thông số cần sửa→ Sửa thông tin thông số→ Lưu
 • Nhấn để xóa thông số: Chọn thông số cần xóa → Nhấn “Xóa”
 • Nhập chỉ số: Chọn Thông số →  Nhấn để thêm chỉ số→ Thêm thông tin chỉ số → Chọn “Lưu”

 • Nhấn để sửa chỉ số
 • Nhấn để xóa chỉ số

Lưu ý: Khi nhập giá trị vượt ngưỡng báo động 1 hoặc vượt ngưỡng báo động 2 hoặc vượt ngưỡng min-max thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo tạo yêu cầu để xử lý vượt ngưỡng

(2) Nhà cung cấp

 • Nhấn  để thêm nhà cung cấp

→ Chọn nhà cung cấp → Nhấn “Chọn”

 • Nhấn  để xóa nhà cung cấp

(3) Đánh giá tình trạng

 • Chọn “Thêm” để thêm đánh giá →  Nhập thông tin đánh giá tài sản →  chọn “Lưu”

 • Chọn để sửa thông tin đánh giá tình trạng tài sản
 • Chọn  để xóa đánh giá tình trạng tài sản

(4) Công việc

 • Nhấn “Thêm” để thêm công việc gắn với tài sản (chi tiết ở phần Công việc)
 • Nhấn  để sửa thông tin công việc gắn với tài sản
 • Nhấn  để xóa công việc gắn với tài sản

(5) Yêu cầu liên quan

 • Nhấn “Thêm” để thêm yêu cầu liên quan đến tài sản (chi tiết ở phần Yêu cầu)
 • Nhấn  để sửa thông tin yêu cầu liên quan đến tài sản
 • Nhấn  để xóa yêu cầu
 • Khi trong quá trình vận hành tài sản mà chỉ số vận hành vượt ngưỡng báo động 1, báo động 2 hoặc vượt ngưỡng min-max thì phần mềm tự động hiển thị thông báo tạo yêu cầu để xử lý tình trạng vượt ngưỡng này. Yêu cầu vượt ngưỡng sau khi được tạo ra sẽ được hiển thị trong phần yêu cầu liên quan đến tài sản

Bước 4:  Lưu thông tin vận hành

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7