Cập nhật thông tin kỹ thuật của tài sản

You are here:
 • KB Home
 • Cập nhật thông tin kỹ thuật của tài sản

Bước 1: Vào module “Tài sản” → Chọn “Tài sản”

Bước 2: Chọn tài sản cần cập nhật thông tin kỹ thuật

Bước 3: Chọn “Sửa” → Cập nhật thông tin kỹ thuật của tài sản

(1) Thông tin kỹ thuật, thông số kỹ thuật

(2) Kiểm tra liên quan đến tài sản

 • Nhấn “Thêm” để thêm mới kiểm tra gắn với tài sản
 • Nhấn để sửa thông tin kiểm tra
 • Nhấn để xóa kiểm tra

(3) Thiết bị/Phụ tùng của tài sản

 • Nhấn “Thêm” để thêm thiết bị/phụ tùng từ danh mục vật tư
 • Nhấn để sửa thông tin của thiết bị: số lượng, mô tả,…
 • Nhấn để xóa thiết bị/phụ tùng

(4) Lịch bảo trì liên quan đến tài sản

 • Nhấn “Thêm” để thêm mới kế hoạch bảo trì của tài sản
 • Nhấn để sửa thông tin kế hoạch bảo trì của tài sản
 • Nhấn để xóa kế hoạch bảo trì của tài sản

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để lưu lại thông tin kỹ thuật của tài sản

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 4