Cài đặt nhận thông báo

You are here:

*Cách 1:

Bước 1: Vào module “Thông báo”

Bước 2: Chọn “Thiết lập thông báo”

Bước 3: Tích chọn các thông báo muốn nhận thông báo qua email và notify Hoặc tắt/bật nhận thông báo

Bước 4: Lưu lại thông tin thiết lập thông báo

*Cách 2:

Bước 1: Kích chọn notify thông báo trên web

Bước 2: Chọn “Cài đặt”

Bước 3: Tích chọn các thông báo muốn nhận thông báo qua email và notify Hoặc tắt/bật nhận thông báo

Bước 4: Lưu lại thông tin thiết lập thông báo

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 22